INTERNATIONAL MARKETS All >
Buying
Selling
D: 8.6310
Z: 8.6913
D: 8.6310
Z: 8.6913
D: 8.6310
Z: 8.6913
D: 8.6310
Z: 8.6913
D: 8.6310
Z: 8.6913
D: 8.6310
Z: 8.6913
CRYPTOCURRENCY MARKET All >
D: 36,932.91
Z: 36,932.91
D: 311,554.34
Z: 309,550.35
D: 36,932.91
Z: 36,932.91
D: 311,554.34
Z: 309,550.35
D: 36,932.91
Z: 36,932.91
D: 311,554.34
Z: 309,550.35
EUROPEAN MARKETS
  Buying Selling % D  
K.V.K.K

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu belge en son 01.05.2020 tarihinde güncellenmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda Isil Teknoloji Ltd. Yazılım ve Bilişim Teknolojileri (Isil Teknoloji) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca, Isil Teknoloji müşterilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

1-)Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Isil Teknoloji tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Isil Teknoloji , sizlere ait ad, soyad, cinsiyet, iletişim, e-posta, kimlik, özgeçmiş, meslek, yetkinlik, demografi, ikamet, adres, tarayıcı/cihaz/ip/lokasyon, eğitim seviyesi bilgilerinizi; Isil Teknoloji ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil işlemler, elektronik posta, başvuru/üyelik/abonelik/bülten formları araçları üzerindenIsil Teknoloji ile yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen AkıllıSoft'un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

- Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;

- Isil Teknoloji faaliyetlerinin Isil Teknoloji prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;

- Kullanıcı/Müşteri ilişkileri ile kullanıcı/müşteri talep, öneri ve şikayetlerinin yönetimi, çözüm ve bilgi aktarımı süreçlerinin planlanması ve icrası;

- Üyelik, abonelik, bülten vb. hesap hizmetleri kapsamında, kullanıcı/müşteri hesap sahibi doğrulamasının sağlanması ve bu doğrultuda kişisel verilerin ve tercihlerin korunması;

- Beğeni, kullanım alışkanlıkları ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası;

- Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;

- Kullanıcı/Müşteri verilerinin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;

- Isil Teknoloji tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi;

- Bülten, üyelik, abonelik, etkinlik, duyuru, bilgilendirme, güncelleme, geliştirme, haber, kampanya hizmetlerinin planlanması ve icrası;

- Piyasa/Pazar araştırmalarının, anket faaliyetlerinin ve istatistiksel çalışmaların planlanması ve icrası;

- Ürün/Hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, promosyon, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, özelleştirilmiş içerik, tarife ve diğer faydaları sunmak, strateji belirlemek ve ölçümlemek gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihi analizlerinin yapılması;

- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiksel analizler, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarının planlanması ve icrası;

- Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;

- Ürün geliştirme süreçlerinin planlanması ve icrası;

- Sistem ve uygulamalar üzerinde veri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması;

- Sistem ve uygulamalar kapsamında oturum ve aktivitelere yönelik log kayıtlarının tutulması;

- Sistem ve uygulamalar üzerinde trafik, istatistik, görüntüleme, ölçümleme raporlarının oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası;

- Sistem, uygulamalar ve altyapı üzerinde güvenlik ve performans optimizasyonlarının sağlanması;

- Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmetinin sağlanması;

- Isil Teknoloji prosedürleri kapsamında hizmet kalitesinin korunabilmesi;

- Sosyal ağlar üzerinden yürütülen faaliyetlerin planlanması ve icrası;

- Sosyal ağlar üzerinden yapılan talep, öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi, çözüm ve bilgi aktarımı süreçlerinin planlanması ve icrası;

- Hizmet ve kullanım şartları kriterlerine uyumluluğun takibi, denetimi, hileli girişimlerin engellenmesi ve bu doğrultuda izlenecek prosedürlerin planlanması ve icrası;

- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak;

- Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Yukarıda sayılan Amaçları gerçekleştirmek adına hizmetlerimizden yararlandığınız müddetçe ve mevzuatta belirtilen süreler kapsamında, genel nitelikli verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizi sınırlı olarak işlemekteyiz. Amaçları gerçekleştirmek için başkaca veriye ihtiyaç duymamız halinde Kişisel Verilerin kapsamına bu veriler de dahil edilebilir.

Kişisel Verileri otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle bayiler, iş ortakları, çağrı merkezleri, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri olmak üzere hizmet sağladığımız kanallar üzerinden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Amaçlar doğrultusunda toplar, işler, AkıllıSoft'a ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine naklederek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda yine yukarıdaki Amaçlar doğrultusunda makul süre boyunca saklarız.

2-)Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Isil Teknoloji, kişisel verilerinizi ve müşteri/kullanıcı bilgilerinizi; Isil Teknoloji ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil işlemler, elektronik posta, başvuru/üyelik/abonelik/bülten formları araçları üzerinden, Isil Teknoloji ile yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olar Isil Teknoloji ak ve KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen Isil Teknoloji 'un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplamaktadır.

Kişisel verileriniz ve müşteri/kullanıcı bilgileriniz ayrıca Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni'nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen Amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma Metni'nin 3. maddesinde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

3-)Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Kişisel Verilerin ve müşteri/kullanıcı bilgilerinin sadece ilgili/gerekli olanları, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni'nin 1. maddesinde yer alan Amaçlar ve hukuki sebeplerle;

- Bayilerimize, iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, teknik birimlerimize, pazarlama birimlerimize, iş birimlerimize, kişisel verileri işlemekle ve yönetmekle yetkilendirilmiş çalışanlarımıza, hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere hukuk müşavirlerimize, adli veya idari makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlara ve yetkili kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, evrak gönderimi kapsamında kurye ve/veya kargo şirketlerine, ödeme/para iadesi gibi süreçlerin yerine getirilmesi için bankalara/tahsilat merkezlerine/ödeme kuruluşlarına, sunduğumuz hizmetler kapsamında yasal yetkilendirmelere sahip altyapı işletmelerine, yazılım destek hizmetleri aldığımız iş sürekliliğini sağlayan bilgi teknolojileri şirketlerine, sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen Amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından gerekli olan tüm diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

- Kişisel verileriniz, Isil Teknoloji tarafından yurtdışına aktarılmamaktadır.

4-) Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz ve müşteri/kullanıcı bilgileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde, işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5-)Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri Sahibi, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun, (ilgili kişinin hakları) başlıklı 11. Maddesi kapsamında;

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili taleplerini (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ) uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurul'u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde, kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bu yöntem ile [email protected] adresine elektronik imzayla veya Isil Teknoloji Ltd. Yazılım ve Bilişim Teknolojileri, Rustempasa Mahallesi, Sabucuhan Sokak No:57/2, K:2 Eminonu, Fatih/İstanbul, Türkiye Ümraniye/İstanbul, Türkiye adresine, kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak yazılı ve ıslak imzalı iletilebilir.

Kişisel Veri Sahibi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvurusunda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilere ilişkin talepler, Kanun'un 13. maddesine uygun olarak, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda, AkıllıSoft'un Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

- Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

- Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,

- Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,

- Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,

- Başvuru usulüne uyulmaması,

hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

İşbu Aydınlatma Metni'nin 5. maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da KEP üzerinden elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuranın kimliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle gönderilmesi gerekir.

Talebin kabul edilmesi halinde süreç başlatılacak ve yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirim yapılacaktır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yine yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibi bilgilendirilecektir.

Kişisel Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Isil Teknoloji tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde dovizborsa.com'un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Isil Teknoloji Ltd. Yazılım ve Bilişim Teknolojileri

Rustempasa Mahallesi, Sabucuhan Sokak No:57/2, K:2 Eminonu, Fatih/İstanbul, Türkiye

[email protected]

santralfinans.com bir Isil Teknoloji Ltd. markasıdır.

NEWS All >
Agency
Category
ASIAN MARKETS
  Buying Selling D% Time  
NEWS All >
Agency
Category
-->
Bize katılmak ister misiniz?